Deformed Wing Virus, DWV, är en virussjukdom som drabbar bisamhällen. Den är den största orsaken till döda bisamhällen världen över. Sjukdomen drabbar i stort sett utreslutande bisamhällen med en stark varroainfektion.

Hur ser deformed wing virus ut?

Viruset angriper biet i puppstadiet, dvs täckt yngel, och orsakar deformerade kroppsdelar, framför allt vingarna påverkas. Biet föds med vingar som inte duger till att flyga med och som ofta är bara stumpar. Viruset kan också orsaka en förkortad, rundad bakkropp, avvikande färg och förlamning i ben och vingar.

Drabbade bin har ofta en förkortad livslängd (mindre än 48 timmar) och de sjuka bina kastas ofta ut ur kupan av samhällets friska bin.

Hur påverkar varroakvalstren infektionen?

I ett samhälle med lågt varroaantal, tros viruset kunna förekomma som en dold sjukdom utan allvarliga konsekvenser. Med många varroakvalster däremot, får sjukdomen förödande konsekvenser. Anledningen tros vara att viruset koncentreras och förökar sig i varroakvalstren. Ett infekterat varroakvalster har mycket  högre nivåer av viruset än ett starkt infekterat bi. När kvalstren sedan suger blod från bina eller larverna, sprids viruset.

Viruset sprids även från ambin till larver vid matning.

Vinterdödlighet

DWV har en variant som är extra smittsam och ligger bakom hög vinterdödlighet i delar av världen där bina sitter i kupan en längre period under vintern. Under denna period, stiger virustrycket till en dödlig nivå. När alltför många bin dör under vintern, klarar samhället inte att hålla värmen och det kollapsar av den anledningen.

Andra effekter av DWV

Deformed wing virus påverkar också de drabbade binas kognitiva förmåga. Binas minne försämras.

Hur botar man deformed wing virus?

Det enda kända sättet att komma tillrätta med viruset, är att bekämpa varroakvalstren på ett effektivt sätt. Med rätt bekämpingsmetoder, använda på rätt sätt och vid rätt tidpunkt, kan man hålla kvalsterantalet nere. Det är också mycket viktigt att alla biodlare i området samarbetar. Reinvasion av kvalster från dåligt behandlade eller helt obehandlade samhällen kan få förödande konsekvenser.

Källa: Wikipedia